| กลับหน้าแรก |

Member Login :

ดูภาพจริง ๆ ครับ
 
 

การประเมินโครงการพัฒนาวงดนตรีลูกทุ่ง
นำเข้าเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2551 โดย นางมณีกานต์ วาวแวว
อ่าน [1594]
ค้นหาข่าวในหมวดเดียวกัน  

การประเมินโครงการพัฒนาวงดนตรีลูกทุ่ง โดยการฝึกทักษะทางด้านดนตรีสำหรับนักเรียนโรงเรียนเมืองคง มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่าง วัตถุประสงค์ของ โครงการกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของโรงเรียนและความต้องการจำเป็นของโรงเรียน 2. เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสม เพียงพอของ โครงการอบรมพัฒนาจิตเกี่ยวกับวิทยากร งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ความรู้ความสามารถของคณะทำงาน การสนับสนุนของฝ่ายบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรในชุมชน 3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการเกี่ยวกับความ ร่วมมือของคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิทินการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ การนิเทศติดตามผลและสิ่งที่ต้องแก้ไขในการดำเนินงาน 4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง ในการดูผลสำเร็จของโครงการ 5. เพื่อประเมินผลกระทบของโครงการเกี่ยวกับเจตนคติ สุนทรียภาพ แสวงหาความรู้ทักษะและการบูรณาการ .....

การประเมินโครงการพัฒนาวงดนตรีลูกทุ่ง  โดยการฝึกทักษะทางด้านดนตรี  สำหรับนักเรียน   ดำเนินในระหว่าง   1  เมษายน  พ.ศ.2549  ถึงวันที่  30 กันยายน  2550

    โดยใช้กลุ่มตัวอย่างผู้บริหารโรงเรียน และรองผู้บริหารโรงเรียน  จำนวน  6  คน  ครูผู้รับผิดชอบโครงการ  จำนวน  1  คน   ใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง   ครูผู้เกี่ยวข้อง    จำนวน  19   คน    ผู้ปกครองนักเรียน  จำนวน  10 คนสุ่มตัวอย่างจากผู้ปกครองของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง    และนักเรียน  จำนวน  33  คน

เครื่องมือที่ใช้ประเมินโครงการคือ แบบประเมินโครงการและแบบนำเสนอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ  , S.D.

 5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ชุดการสอน สาระสุขศึกษา ม.2
การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน
เผยแพร่นวัตกรรม สาขาคณิตศาสตร์
การพัฒนาบุคลากรในการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนเมืองคง

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6  อาคารรัตตไพฑูรย์  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  30120  
Tel 0-4446-2199 , 0-4446-1672  Fax 0-4446-1672  
  webmaster : hs3qba@gmail.com