| กลับหน้าแรก |

Member Login :

ดูภาพจริง ๆ ครับ
 
 

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดี ศรีตำบล
นำเข้าเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2555 โดย ศน.ประทุมวัน ดอมไธสง สพท.นครราชสีมา เขต 6
อ่าน [4217]
ค้นหาข่าวในหมวดเดียวกัน  

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดี ศรีตำบล (โรงเรียนดีประจำตำบล) .....

เรียนผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนดีประจำตำบล ๑๓ โรง

                 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ได้มีนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาศีลธรรมและคุณธรรมนำวิชาการให้กับนักเรียนควบคู่กับการพัฒนาความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีในลักษณะ “บวร” คือ  บ้าน  วัด  โรงเรียน  เป้าหมายคือโรงเรียนดีประจำตำบล  ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อโครงการใหม่เป็น “โรงเรียนดี ศรีตำบล”  และได้ดำเนินการร่วมกับพระสังฆาธิการทั่วประเทศ  สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย  มูลนิธิการศึกษาเพื่อศีลธรรม  และองค์กรอื่นๆ    โดยดำเนินการพัฒนาบุคลากร ๖,๕๔๕ โรงเรียน  เริ่มจากปีงบประมาณ ๒๕๕๕   จำนวน ๑,๙๒๖ โรงเรียน  และในปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  จำนวน ๔,๖๑๙ โรงเรียน  และเพื่อการดำเนินงานประสานเครือข่ายบ้าน  วัด  โรงเรียนเป็นรูปธรรม  จึงได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม  บ้าน  วัด  รงเรียน  เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดี ศรีตำบล (โรงเรียนดีประจำตำบล)  ๘ จุด  ๕  รุ่น  ทั่วประเทศ  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาโรงเรียนละ ๔ ท่าน  ประกอบด้วย  ผู้บริหารโรงเรียน  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล  และพระสงฆ์วัดใกล้โรงเรียน ในโรงเรียนดี ศรีตำบล  รุ่นที่ ๑ – ๓ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยดังแนบ)

                  ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต ๖  ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านประสานประธานกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือสั่งการไปแล้ว)  และพระสงฆ์ผู้เป็นพระนักพัฒนาอยู่วัดใกล้โรงเรียน  เข้าร่วมประชุมสัมมมนาตามจุดอบรมที่กำหนด  โดยโรงเรียนในโครงการ  รุ่นที่ ๑ – ๒  ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากงบประมาณที่จัดสรรให้โรงเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท ส่วนโฌรงเรียนในโครงการรุ่นที่ ๓ ให้ใช้งบประมาณที่สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งจัดให้โรงเรียนละประมาณ ๑๒ ล้านบาท และให้โรงเรียนรีบส่งรายชื่อผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมโดยด่วนได้ที่  E-mail: SchoolD_obec@hotmail.com  พร้อมแนบเป็นไฟล์ Exel

 หนังสือนำส่ง
 กำหนดการประชุม
 รุ่นอบรม


5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ด่วนที่สุด+++ขอความอนุเคราะห์รายงานแบบติดตามการตรวจราชการ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ 1 ป
การอบรม “การประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสร้างทักษะและพัฒนาการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการความคิด
ให้โรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร Tablet ตอบแบบสอบถาม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6  อาคารรัตตไพฑูรย์  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  30120  
Tel 0-4446-2199 , 0-4446-1672  Fax 0-4446-1672  
  webmaster : hs3qba@gmail.com