| กลับหน้าแรก |

Member Login :

ดูภาพจริง ๆ ครับ
 
 

การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อพัฒนา
นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2555 โดย ศน.ประทุมวัน ดอมไธสง สพท.นครราชสีมา เขต 6
อ่าน [1257]
ค้นหาข่าวในหมวดเดียวกัน  

เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อพัฒนา คุณภาพโรงเรียนดี ศรีตำบล (โรงเรียนดีประจำตำบล) ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาศีลธรรมและคุณธรรมนำวิชาการให้กับนักเรียนควบคู่กับการพัฒนาความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีในลักษณะ “บวร” คือ บ้าน วัด โรงเรียน เป้าหมายคือโรงเรียนดีประจำตำบล ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อโครงการใหม่เป็น “โรงเรียนดี ศรีตำบล” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาโรงเรียนละ ๔ ท่าน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล และพระสงฆ์วัดใกล้โรงเรียน ในโรงเรียนดี ศรีตำบล รุ่นที่ ๑ – ๓ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น .....

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนดี ศรีตำบล(โรงเรียนดีประจำตำบล)  จำนวน  ๗  โรง
สิ่งที่ส่งมาด้วย   บัญชีจัดสรรค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโรงเรียนดี ศรีตำบล    จำนวน               ๑       ชุด
                        ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ได้มีนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาศีลธรรมและคุณธรรมนำวิชาการให้กับนักเรียนควบคู่กับการพัฒนาความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีในลักษณะ “บวร” คือ  บ้าน  วัด  โรงเรียน  เป้าหมายคือโรงเรียนดีประจำตำบล  ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อโครงการใหม่เป็น “โรงเรียนดี ศรีตำบล” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาโรงเรียนละ ๔ ท่าน  ประกอบด้วย  ผู้บริหารโรงเรียน  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล  และพระสงฆ์วัดใกล้โรงเรียน ในโรงเรียนดี ศรีตำบล  รุ่นที่ ๑ – ๓ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น              
                      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนในโครงการรุ่นที่ ๑ – ๒ (ปีการศึกษา ๒๕๕๓และปีการศึกษา ๒๕๕๔) เพื่อใช้ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จัดสรรให้โรงเรียนละ ๕,๐๐๐  บาท(ห้าพันบาทถ้วน) โดยโอนผ่านทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต ๖  ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังสิ่งที่ส่งมาด้วยจัดทำค่าพาหนะเดินทางไปติดต่อประสานที่กลุ่มการเงินและสินทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ ส่วนโรงเรียนในโครงการรุ่นปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้ใช้งบประมาณที่สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อยู่ในระหว่างกำลังดำเนินการ)  ซึ่งจัดให้โรงเรียนละประมาณ ๑.๒ ล้านบาท(หนึ่งล้านสองแสนบาท) 

 บัญชีราชื่อที่รับจัดสรร


5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ด่วนที่สุด+++ขอความอนุเคราะห์รายงานแบบติดตามการตรวจราชการ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ 1 ป
การอบรม “การประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสร้างทักษะและพัฒนาการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการความคิด
ให้โรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร Tablet ตอบแบบสอบถาม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6  อาคารรัตตไพฑูรย์  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  30120  
Tel 0-4446-2199 , 0-4446-1672  Fax 0-4446-1672  
  webmaster : hs3qba@gmail.com